امروز: یکشنبه ۶-اسفند-۱۴۰۲ / الأحد 16-شعبان-1445 / Sunday 2024-February-25

مناسبت روز
پیام روز :

مشاهده ۱۲۰ حزب قرآن به همراه صوت

 

لطفا جهت مشارکت درختم سراسری قرآن کریم جهت سلامتی و تعجیل فرج امام زمان(عج)  اینجا را انتخاب کنید.

ردیف

شماره حزب فایل صوتی
۱ حزب ۱ – حمد تا ۴۳ بقره
۲ حزب ۲ – آيات ۴۴ تا ۷۴ بقره
۳ حزب ۳ – آيات ۷۵ تا ۱۰۵ بقره
۴ حزب ۴ – آيات ۱۰۶ تا ۱۴۱ بقره
۵ حزب ۵ – آيات ۱۴۲ تا ۱۷۶ بقره
۶ حزب ۶ – آيات ۱۷۷ تا ۲۰۲ بقره
۷ حزب ۷ – آيات ۲۰۳ تا ۲۳۲ بقره
۸ حزب ۸ – آيات ۲۳۳ تا ۲۵۲ بقره
۹ حزب ۹ – آيات ۲۵۳ تا ۲۷۱ بقره
۱۰ حزب ۱۰ – آيات ۲۷۲ بقره تا ۱۴ آل عمران
۱۱ حزب ۱۱ – آيات ۱۵ تا ۵۱ آل عمران
۱۲ حزب ۱۲ – آيات ۵۲ تا ۹۲ آل عمران
۱۳ حزب ۱۳ – آيات ۹۳ تا ۱۳۲ آل عمران
۱۴ حزب ۱۴ – آيات ۱۳۳ تا ۱۷۰ آل عمران
۱۵ حزب ۱۵ – آيات ۱۷۱ تا ۲۰۰ آل عمران
۱۶ حزب ۱۶ – آيات ۱ تا ۲۳ نساء
۱۷ حزب ۱۷ – آيات ۲۴ تا ۵۷ نساء
۱۸ حزب ۱۸ – آيات۵۸ تا ۸۷ نساء
۱۹ حزب ۱۹ – آيات ۸۸ تا ۱۱۳ نساء
۲۰ حزب ۲۰ – آيات ۱۱۴ تا ۱۴۷ نساء
۲۱ حزب ۲۱ – آيات ۱۴۸ تا ۱۷۶ نساء
۲۲ حزب ۲۲ – آيات ۱ تا ۲۶ مائده
۲۳ حزب ۲۳ – آيات ۲۷ تا ۵۰ مائده
۲۴ حزب ۲۴ – آيات ۵۱ تا ۸۱ مائده
۲۵ حزب ۲۵ – آيات ۸۲ تا ۱۰۸ مائده
۲۶ حزب ۲۶ – آيات ۱۰۹ مائده تا ۳۵ انعام
۲۷ حزب ۲۷ – آيات ۳۶ تا ۷۳ انعام
۲۸ حزب ۲۸ – آيات ۷۴ تا ۱۱۰ انعام
۲۹ حزب ۲۹ – آيات ۱۱۱ تا ۱۴۰ انعام
۳۰ حزب ۳۰ – آيات ۱۴۱ تا ۱۶۵ انعام
۳۱ حزب ۳۱ – آيات ۱ تا ۴۶ اعراف
۳۲ حزب ۳۲ – آيات ۴۷ تا ۸۷ اعراف
۳۳ حزب ۳۳ – آيات ۸۸ تا ۱۴۱ اعراف
۳۴ حزب ۳۴ – آيات ۱۴۲ تا ۱۷۰ اعراف
۳۵ حزب ۳۵ – آيات ۱۷۱ تا ۲۰۶ اعراف
۳۶ حزب ۳۶ – آيات ۱ تا ۴۰ انفال
۳۷ حزب ۳۷ – آيات ۴۱ تا ۷۵ انفال
۳۸ حزب ۳۸ – آيات ۱ تا ۳۳ توبه
۳۹ حزب ۳۹ – آيات ۳۴ تا ۵۹ توبه
۴۰ حزب ۴۰ – آيات ۶۰ تا ۹۲ توبه
۴۱ حزب ۴۱ – آيات ۹۳ تا ۱۲۱ توبه
۴۲ حزب ۴۲ – آيات ۱۲۲ توبه تا ۲۵ يونس
۴۳ حزب ۴۳ – آيات ۲۶ تا ۷۰ يونس
۴۴ حزب ۴۴ – آيات ۷۱ يونس تا ۵ هود
۴۵ حزب ۴۵ – آيات ۶ تا ۴۰ هود
۴۶ حزب ۴۶ – آيات ۴۱ تا ۸۳ هود
۴۷ حزب ۴۷ -آيات ۸۴ هود تا ۶ يوسف
۴۸ حزب ۴۸ – آيات ۷ تا ۵۲ يوسف
۴۹ حزب ۴۹ – آيات ۵۳ تا ۱۰۰ يوسف
۵۰ حزب ۵۰ – آيات ۱۰۱ يوسف تا ۱۸ رعد
۵۱ حزب ۵۱ – آيات ۱۹ رعد تا ۹ ابراهيم
۵۲ حزب ۵۲ – آيات ۱۰ تا ۵۲ ابراهيم
۵۳ حزب۵۳ – آيات ۱ تا ۹۹ حجر
۵۴ حزب ۵۴ – آيات ۱ تا ۵۰ نحل
۵۵ حزب ۵۵- آيات ۵۱ تا ۸۹ نحل
۵۶ حزب ۵۶ – آيات ۹۰ تا ۱۲۸ نحل
۵۷ حزب ۵۷ – آيات ۱ تا ۴۹ اسراء
۵۸ حزب ۵۸ – آيات ۵۰ تا ۹۸ اسراء
۵۹ حزب ۵۹ – آيات ۹۹ اسراء تا ۳۱ کهف
۶۰ حزب ۶۰ – آيات ۳۲ تا ۷۴ کهف
۶۱ حزب ۶۱ – آيات ۷۵ کهف تا ۲۱ مريم
۶۲ حزب ۶۲ – آيات ۲۲ تا ۹۸ مريم
۶۳ حزب ۶۳ – آيات ۱ تا ۸۲ طه
۶۴ حزب ۶۴ – آيات ۸۳ تا ۱۳۵ طه
۶۵ حزب ۶۵ – آيات ۱ تا ۵۰ انبياء
۶۶ حزب ۶۶ – آيات ۵۱ تا ۱۱۲ انبياء
۶۷ حزب ۶۷ – آيات ۱ تا ۳۷ حج
۶۸ حزب ۶۸ – آيات ۳۸ تا ۷۸ حج
۶۹ حزب ۶۹ – آيات ۱ تا ۷۴ مومنون
۷۰ حزب ۷۰ – آيات ۷۵ مومنون تا ۲۰ نور
۷۱ حزب ۷۱ – آيات ۲۱ تا ۵۲ نور
۷۲ حزب ۷۲ – آيات ۵۳ نور تا ۲۰فرقان
۷۳ حزب ۷۳ – آيات ۲۱ تا ۷۷فرقان
۷۴ حزب ۷۴ – آيات ۱ تا ۱۱۰ شعراء
۷۵ حزب ۷۵ – آيات ۱۱۱ تا ۲۲۷ شعراء
۷۶ حزب ۷۶ – آيات ۱ تا ۵۵ نمل
۷۷ حزب ۷۷ – آيات ۵۶نمل تا ۱۱ قصص
۷۸ حزب ۷۸ – آيات ۱۲ تا ۵۰ قصص
۷۹ حزب ۷۹ – آيات ۵۱ تا ۸۸ قصص
۸۰ حزب ۸۰ – آيات ۱ تا ۴۵ عنکبوت
۸۱ حزب ۸۱ – آيات ۴۶ عنکبوت تا ۳۰ روم
۸۲ حزب ۸۲ – آيات ۳۱ روم تا ۲۱ لقمان
۸۳ حزب ۸۳ – آيات ۲۲ لقمان تا ۳۰ سجده
۸۴ حزب ۸۴ – آيات ۱ تا ۳۰ احزاب
۸۵ حزب ۸۵ – آيات ۳۱ تا ۵۹ احزاب
۸۶ حزب ۸۶ – آيات ۶۰ احزاب تا ۲۳ سبا
۸۷ حزب ۸۷ – آيات ۲۴ سبا تا ۱۴ فاطر
۸۸ حزب ۸۸ – آيات ۱۵ فاطر تا ۲۷ يس
۸۹ حزب ۸۹ – آيات ۲۸ يس تا ۲۱ صافات
۹۰ حزب ۹۰ – آيات ۲۲ تا ۱۴۴ صافات
۹۱ حزب ۹۱ – آيات ۱۴۵صافات تا ۵۱ ص
۹۲ حزب ۹۲ – آيات ۵۲ ص تا ۳۱ زمر
۹۳ حزب ۹۳ – آيات ۳۲ تا ۷۵ زمر
۹۴ حزب ۹۴ – آيات ۱ تا ۴۰ غافر
۹۵ حزب ۹۵ – آيات ۴۱ غافر تا ۸ فصلت
۹۶ حزب ۹۶ – آيات ۹ تا ۴۶ فصلت
۹۷ حزب ۹۷ – آيات ۴۷ فصلت تا ۲۶ شوري
۹۸ حزب ۹۸ – آيات ۲۷ شوري تا ۲۳ زخرف
۹۹ حزب ۹۹ – آيات ۲۴ زخرف تا ۱۶ دخان
۱۰۰ حزب ۱۰۰ – آيات ۱۷ دخان تا ۳۷ جاثيه
۱۰۱ حزب ۱۰۱ – آيات ۱ احقاف تا ۹ محمد (ص)
۱۰۲ حزب ۱۰۲ – آيات ۱۰ محمد(ص) تا ۱۷ فتح
۱۰۳ حزب ۱۰۳ – آيات ۱۸ فتح تا ۱۳ حجرات
۱۰۴ حزب ۱۰۴ – آيات ۱۴ حجرات تا ۳۰ ذاريات
۱۰۵ حزب ۱۰۵ – آيات ۳۱ذاريات تا ۲۵ نجم
۱۰۶ حزب ۱۰۶ – آيات ۲۶ نجم تا ۵۵ قمر
۱۰۷ حزب ۱۰۷ – آيات ۱ الرحمن تا ۷۴ واقعه
۱۰۸ حزب ۱۰۸ – آيات ۷۵ واقعه تا ۲۹ حديد
۱۰۹ حزب ۱۰۹ – آيات ۱ مجادله تا ۱۰ حشر
۱۱۰ حزب ۱۱۰ – آيات ۱۱ حشر تا ۱۴ صف
۱۱۱ حزب ۱۱۱ – آيات ۱ جمعه تا ۱۸ تغابن
۱۱۲ حزب ۱۱۲ – آيات ا طلاق تا ۱۲ تحريم
۱۱۳ حزب ۱۱۳ – آيات ۱ ملک تا ۵۲ قلم
۱۱۴ حزب ۱۱۴ – آيات ۱ حاقه تا ۲۸ نوح
۱۱۵ حزب ۱۱۵ – آيات ۱ جن تا ۵۶ مدثر
۱۱۶ حزب ۱۱۶ – آيات ۱ قيامه تا ۵۰ مرسلات
۱۱۷ حزب ۱۱۷ – آيات ۱ نباء تا ۲۹ تکوير
۱۱۸ حزب ۱۱۸ – آيات ۱ انفطار تا ۱۷ طارق
۱۱۹ حزب ۱۱۹ – آيات ۱ اعلي تا ۱۱ ضحي
۱۲۰ حزب ۱۲۰ – آيات۱ انشراح تا ۶ ناس

 1. خ.میرزایی

  زیرسایه قران والله جلاله پشت وپناهتان

 2. ناشناس

  سلام خدا قوت ببخشید تا کی باید خونده بشه

 3. ناشناس

  با تشکر از زحمات شما ،ای کاش متن هم نمایش میداد

 4. منیر جواهریان

  خیلی ممنون عال
  ی بود دوباره انشاالله کی شروع می کنید

 5. ناشناس

  خیلی ممنون عالی بود دوباره انشاالله کی شروع می کنید

 6. محمدرضا داوریان

  سلام
  واقعاً سایت عالی هست که هم قاری جوری میخونه که ما هم بفهمیم هم خیلی خوب با حزب های متفاوت هست

 7. فریبا فلاح زاده

  اجرتان با صاحب قرآن

 8. سودابه خوشبخت

  سلام خیلی طرح خوبی هست من توی مشهد بودم که این حزب به دستم رسید برای منم دعا کنید سپاس

 9. ناشناس

  اجرتون با خدا

 10. ناشناس

  سلام علیکم بسیاربسیارعالی این برنامه فوق العاده اجرتون با اقامون ان شاا… فقط در صورت امکان محبتی کنید که کاربران بتوانند این برنامه را روی گوشی داشته باشندسپاسگزارم

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   از حسن توجه حضرتعالی بی نهایت سپاسگزاریم.
   در برنامه مجموعه طرح قرآنی مهدوی تاصبح ظهور هست که برنامه ختم قرآن کریم هم به صورت پیامکی و هم در بستر اندروید اجرا شود.
   با توجه به نیاز تفکر بیشتر و برنامه ریزی دقیق روی این مساله فعلا به صورت پیامکی اجرا می شود ان شاءالله با یاری خداوند متعال و عنایات خاص امام زمان ارواحنا و روحی له الفدا این مهم میسر خواهد شد.

   • محمدرضا داوریان

    ببخشید این ختم قرآنی که شما میگید من هرچی تلاش میکنم نمیتونم شرکت کنم

    • فریده رنجبر

     عالی ان‌شاءالله اجرتون با قرآن کاش با متن ومعنی هم همراه بود اللهم عجل لولیک الفرج به حق حضرت زینب کبری علیه السلام الهی آمین یا رب العالمین

 11. ناشناس

  سلام امروز آشنا شدم با این سایت واقعا عالیه روزی یک حزب از قرآن
  ممنون از تک تک کسانی که این زحمت رو کشیدن .

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   دوست از حضور شما در جمع نورانی تا صبح ظهور بسیار خرسندیم.
   لطفا خادمان خودتون را از دعای خیر فراموش نفرمایید.

 12. Sk

  عرض سلام و تشکر به تمامی عزیزانی که سعی خود را در فراهم کردن و جمع آوری چنین مجموعه عالی و بینظیری را داشته اند بسیار سپاسگزارم و برای یکایک شما عزیزان از خداوند عالی مرتبه بهترینها را خواهانم .

 13. محبوبه

  خیلی ممنون،بابت ۱۲۰حزب صوتی که گذاشتین،ولی صدای قاری محترم ولم داردوکم و زیاد می‌شود لطفا با صدای استاد پرهیزگار یا عبدالباسط بگذارید،بازم ممنون

 14. ناشناس

  خدا خیرتون بهد اجرتون با صاحب الزمان

 15. ناشناس

  سلام علیکم
  بسیار ممنون وسپاسگزارم بابت زحماتی که برای فراهم کردن این مجموعه ی بسیار عالی و کاربردی کشیده اید….
  ازخداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برایتان خواهانم. زیر سایه ی
  امام زمان (عج )طول عمرباعزت و سلامت و موفقی داشته باشید
  ان شاءالله🤲

 16. غزل اسکندری

  بسیار عالی و سپاسگزار از زحمات شما ، فقط ابتدای آیه ۴ سوره سجده که حزب ۸۳ قرآن است و توسط قاری تلاوت می‌شود با متن اصلی قرآن کریم مطابقت ندارد.

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   از دقت نظر حضرتعالی بی نهایت سپاسگزاریم
   ان شاءالله در اسرع وقت صوت جدیدی برای حزب ۸۳ بارگذاری خواهد شد.

 17. داود شفیعی

  با سلام و درود
  بسیار کار نیکو و پسندیده و قابل تحسین است، و زحمت فراوانی در فراهم کردن این مجموعه کشیده اید، خداوند پشتیبانتان و اجرتان با آقا امام زمان
  واقعا دست مریزاد، هنگام استفاده دعاگویتان هستیم

 18. کیوانی

  با سلام و عرض ادب،
  بنده فایل صفحات قرآن کریم رو به تفکیک حزب می خواستم. (‌ غیر از صورت ، فقط صفحات). آیا کسی می دونه و بتونه محبت کنه به بنده اطلاع بده؟ ممنون میشم.

 19. زهرا ملکی

  عالی هست . اما اگر سرعت قرائت قابل کنترل بود بهتر میشد . التماس دعا

 20. سلاله

  سلام و خسته نباشین به شما
  عزیزان که خیلی زحمت کشیدین
  این طرح حزب خوانی رو راه انداختین
  خدا خیرتونبده

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   از لطف و محبت حضرتعالی بی نهایت سپاسگزاریم حضور حضرتعالی و سایر دوستان در جمع منتظران صبح ظهور بسیار ارزشمند و مایه مباحات هست.

   • زینب قنبریان

    سلام با آرزوی بهترینها برای شما اگر امکان داره لطفا امکان دانلود ۱۲۰ حزب رو به صورت یکجا قرار بدید. سپاس!

 21. هانی

  خدا خیرتون بده خیلی عالین من برای روزانه خوندن تو بارداری استفاده میکنم… قدیم ک جز ب جز میخوندم گاهی خسته میشدم ولی الان خیالم راحته روزی یک حزب میخونم هم خودم هم نی نی لذت می‌بریم تازه خسته نمیشم و تشویق شدم ک دو دور در این دوران شیرین قرآن رو بخونم تشکر میکنم

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم ان شاءالله شما و فرزند عزیزتون در پناه قرآن و حضرت مهدی (عج) موفق و پایدار باشید.

 22. ناشناس

  سلام امیدوارم که قرآن همیشه ودرهمه حال نگهدارتان باشد اجرتان بااقا امام زمان علیه السلام خداعمرباعزت وطولانی نسیبتون بکنه

 23. ناشناس

  با تشکر فراوان از زحمات جنابعالی اجرتون با خداوند متعال. التماس دعا از همه عزیزان

 24. عبدا...نژاد

  الهی خیر دنیا و آخرت نصیب بانیان این امر خیر بشود . دعای خیر صاحب الزمان بدرقه راهتان . دعای خیرتان بدرقه راه همه هموطنان عزیزم ..
  التماس دعای خیر .

 25. ناشناس

  عالیه ممنونم 🌹

 26. زهره جهانی

  با عرض سلام خدمت استاد گرانقدرم.
  حاجیه خانم ریعانی .دست بوس شما هستم
  بنده ۱۲ سال هست که خدا توفیق داده در کنار عزیزان ،حزب خوانی روزانه قرآن کریم رو داشته باشم.الهی شکر الحمدلله

 27. ناشناس

  سلام علیکم‌ بسیار سپاس فرااوان از برنامه عالی شما

 28. زهرا علیرضایی

  سلام علیکم.بسیییار عاالی

 29. ناشناس

  بسیااار عاالی

 30. مرضیه

  باسلام و عرض ادب
  خیلی عالی بود بسیار لذت بردم .
  اجرتون با خدای مهربون 🌷
  اگه امکانش بود باگوشی دانلود کنیم بسیار عالی میشد.
  ممنون و متشکر

 31. ناشناس

  خیلی عالیه..تشکر از این کار زیباتون..اجرتون با قرآن مجید..موفق باشید

 32. فرح پیدا

  ازکسانی که حزبها را مشخص کرده بینهایت سپاسگزارم ما را قران خون کردید خیر این دنیا وخیر جهان اخرت نصیبان

 33. مرضیه متولی

  بسیار بسیار عالی است متشکرم

 34. ناشناس

  عالی بود دست شما درد نکنه

 35. سمیه

  بسیار عالی ممنون از تهیه کننده ش

 36. اعظم کربلایی

  خداوندعوض خیربهتون دهد.من همیشه باپیداکردن حزبها مشکل داشتم.بااین جدول خیلی راحت پیدامیکنم.اجرشماباقران مجید.

 37. سیما

  با سلام ممنون از کار قشنگتون خداوند خیر دنیا و آخرت بهتون بده عالی بود🙏

 38. حسین

  سلام خیلی عالی خداوند به شما خیر دنیا و آخرت کند انشالله

 39. زهرا

  سلام روزتون قرآنی
  بسیار ایده عالی و خداپسندانه هست

 40. سید مهدی حسینی

  سلام با تشکر از گروه شما ای کاش فایل های صوتی با معنی ایه به ایه بود تا بیشتر میتوانستیم از معانی قرآن لذت ببریم انشاالله با پشتکار شما به این دست آورد مهم دست پیدا کنیم

 41. صبا معروفی

  از اینکه لینک حزبها رو دادین خیلی ممنون وسپاسگزارم.اجرکم عندالله

 42. هدی

  سلام
  کارتون خیلی خیلی خوبه چندسال منتظر بودم همچین برنامه ای درست بشه که تندخوانی به تفکیک حزب باشه
  من مسئول یه گروه قرآن هستم که حدود۸ساله ختم قرآن به صورت حزبی میخونیم اعضای گروه تندخوانی حزب هارو میخوان امکانش هست هرحزب رو بتونم با لینک خودش دراختیارشون بذارم؟

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   ماهیت طرح قرآنی مهدوی تاصبح ظهور، ختم سراسری قرآن کریم در منزل به صورت حزبی هستش
   حتما با مشارکت حضرتعالی و گروه بسیار خوبتون که در امر ختم قرآن کریم فعالیت دارید و معرفی طرح قرآنی مهدوی تاصبح ظهور به دوستان، آشنایان و اعضای خانواده خود، تعداد قرائت های اهدایی به حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر و بیشتر خواهد شد.
   در نظر داشته باشیم که اگر فقط و فقط یک نفر را به جمع منتظران و شیفتگان حضرت اضافه کنیم قدمی بسیار بزرگ برای امر فرج برداشتیم.
   اللهم عجل لولیک الفرج

 43. سید

  سلام وخسته نباشید ممنون دستتون درد نکنه کار بسیار زیبا کارمارو راحت کردید

 44. سید امیر خرمی

  ممنون دوستتون درد نکنه بابت این کار بسیار زیبا کارمارو راحت کرد احسنت وخسته نباشید

 45. ناشناس

  عالیه تشکر از این کار خوب قشنگ می شه روزی یه حزب خونده بشه به راحتی

 46. بنده خدا

  خیلی عالی

 47. هادی

  سلام و خسته نباشید چرا با گوشی نمیشه دانلود کرد ممنون میشم این مشکل رفع کنید

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم مورد گزارش شده حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت
   از شکیبایی شما بسیار سپاسگزاریم

 48. عسکری حسین پور

  با سلام بسیارکارجالبی است انشالله موفق باشید

 49. صالح

  چرا با گوشی نمیشه دانلود کرد

 50. ایوب

  سلام
  خدا خیرتون بده ،دستتون درد نکنه

 51. ناشناس

  سلام چرا نمی تونیم حزب ها را دانلود کنیم؟

 52. یعقوبی

  با سلام و تشکر. سپاسگزار میشوم حزب و جزء را همراه هم داشته باشید
  هر جزء ۴ حزب است و پیش می آید که بنده بطور مثال باید جزء ۲۳ ،حزب ۳ را بخوانم، در این صورت کمی وقت گیر میشود پیدا کردن حزب مور نظر. ممنون از زحمات شما

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   دوست عزیز از همراهی شما بسیار سپاسگزار و قدردان هستیم
   با توجه به اینکه رویکرد طرح قرآنی مهدوی تاصبح ظهور به صورت حزب خوانی هست به همین دلیل به صورت حزبی بارگزاری شده است
   ان شاءالله اگر مقدور باشد فایل ها به صورت جزئی نیز بارگزار خواهد شد.

 53. مجتبی حسن

  جناب آقای نقی زاده ان شاءالله قرآن حافظ شما باشد ببخشید چه جوری باید همه حزبها دانلود کنیم ؟متشکرم

 54. مجتبی حسن

  جناب آقای حسن زاده ان شاءالله قرآن حافظ شما باشد ببخشید چه جوری باید همه حزبها دانلود کنیم ؟متشکرم

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم
   با کیلیک راست روی فایل صوتی می توانید فایل صوتی را دانلود کنید
   باتشکر!

 55. مهدی بیدهندی

  سلام خدااجرتون بده لطفا خزب خوانی استاد آقایی رو بارگزاری کنید ممنون از لطف همه دوستان

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   دوست عریزم فعلا امکان بارگزاری نمی باشد اگر امکان بارگزاری فراهم باشه حتما بارگزاری خواهد شد.
   باتشکر!

 56. کبری

  سلام و تشکر فراوان از لطف شما.
  نام قاری را بفرمائید

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   از حزب۱ تا ۱۸ استاد پرهیزگار هستش
   از حزب ۱۹ به بعد استاد احمد دباغ هستش
   ان شاءالله در اسرع وقت حزبهای یک تا ۱۸ نیز از استاد دباغ بارگزاری خواهد شد

 57. اکبر

  سلام
  تمام مصیبت های عالم عدم حضور فرامین الهی مندرج در قران کریم عه//وای به حال جوامع به ظاهر اسلامی که قاریان و مجریان دستورات قرآن در حاشیه باشند
  از زحمات شما بی نهایت ممنون

 58. سودابه

  سلام خیلی ممنون که صوت همه حزب ها گذاشتید ایده ی خیلی خوبی هست.

 59. ناشناس

  چرا تا حزب ۳۰ بیشتر نیست؟

 60. ناشناس

  لطفا به روز رسانی کنید بعضی از حزبها صدا ندارد

 61. مژگان

  سلام خيلي ممنون از لطف شما
  لطفا تا حزب ١٢٠ فايل هاي صوتي را بارگذاري كنيد
  اجركم عندالله

 62. ندا نوروزی

  سلام وقت بخیر و خدا قوت
  چرا از حزب ۳۰ به بعد بارگذاری نشده؟

 63. Nk

  سلام خسته نباشین واقعا کارتون عالیه ، خیلی خوبه که تحدیر رو به تفکیک حزب گذاشتین خدا خیرتون بده انشااله، ولی چرا کامل نیست و فقط تا حزب سی ام هست؟ لطفا کاملش کنین چون جای دیگه ای همچین روشی رو پیدا نکردم. ممنون

 64. ماه

  سلام وقت تون بخیر. من تورنتو زندگی‌میکنم و قرآن رو داشتم با سایت شما میخوندم ولی الان کار نمی کنه لطفا کمک کنید و دوباره اپدیت کنید ممنونم

  • مجید نقی زاده

   سلام علیکم
   ان شاءالله در اسرع وقت به روز رسانی و مشکل گزارش شده حتما برطرف خواهد شد.
   لازم به ذکر است که سامانه ۳۰۰۰۷۰۰۶۰۰۴۳۷۸ امکان ارسال به شبکه بین المللی نیز دارد شما می توانید با ثبت نام در ختم دسته جمعی نیز مشارکت داشته باشید.

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق برای سایت "طرح قرآنی مهدوی تا صبح ظهور" محفوظ است

قالب وردپرسقالب وردپرس